ข้อกำหนดการใช้งาน

 
หน้านี้ พร้อมด้วยเอกสารและเอกสารแนบที่อ้างถึงในหน้านี้ จะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อกำหนดการใช้งาน (“ข้อกำหนด”) ซึ่งคุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเรา www.trapping-co.com (“เว็บไซต์ของเรา”) ไม่ว่าจะเป็นในฐานะแขก หรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่ม ใช้เว็บไซต์ของเรา
 
โดยการเข้าถึงไซต์ของเรา คุณระบุว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนด กฎหมาย และข้อบัญญัติของประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในหลักการทางกฎหมายที่ใช้กับ Trapping-co และบุคคลที่เข้าถึง เว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้คุณดูนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการจัดซื้อฉบับเต็มของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดงดเว้นจากการใช้เว็บไซต์ของเรา
 
บริการบางอย่างอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เราระบุไว้เป็นครั้งคราว และการใช้บริการดังกล่าวของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านั้น ซึ่งรวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้โดยการอ้างอิง
 

การเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

 
คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ของเราเป็นการชั่วคราว สิทธิ์ทั้งหมดที่จะถอนหรือ
 
แก้ไขบริการที่มีให้บนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวโดยขอสงวนสิทธิ์ เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่คุณได้รับความสูญเสียใด ๆ อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมใช้งานของเว็บไซต์ของเราสำหรับการเข้าถึงด้วยเหตุผลใด ๆ ในเวลาใด ๆ หรือในช่วงเวลาใด ๆ
 
เนื่องจากการบำรุงรักษาและเหตุผลอื่น ๆ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับเราอาจถูกจำกัดการเข้าถึงเป็นครั้งคราวในบางส่วนของไซต์ของเราหรือทั้งไซต์ของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์จากไซต์ของเราหรือเนื้อหาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าจาก Trapping-co โดยเด็ดขาด คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และคุณจะต้องไม่โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นภัยคุกคาม ทำให้เข้าใจผิด หรือผิดกฎหมาย สิทธิ์ของ Trapping-co ที่จะลบเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ต้องยอมรับความรับผิด/ภาระผูกพัน และขอสงวนสิทธิในการให้คุณรับผิด
 
 

เขตอำนาจศาล

 
 
Trapping-co ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์และสินค้าทั้งหมดของเราที่เราขายได้รับการผลิตและออกแบบตามข้อกำหนด ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
 
เราไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เราขายจะเป็นไปตามข้อกำหนดหรือข้อกำหนดเฉพาะของท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของคุณ Trapping-co จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใดๆ ที่ขาย ซึ่งถูกตัดสินว่าผิดกฎหมายในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของคุณ
 
Trapping-co จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ในเว็บไซต์ของเราที่มีลักษณะน่ารังเกียจหรือถูกตัดสินว่าผิดกฎหมายในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของคุณ
 
ศาลแห่งฮ่องกงจะมีเขตอำนาจในการตัดสินคดีแต่เพียงผู้เดียวเหนือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือเนื้อหาหรือการก่อตัว (รวมถึงข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่ไม่ใช่สัญญา) จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของฮ่องกง อย่างไรก็ตาม Trapping-co ยังคงสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่จำเป็นกับลูกค้าสำหรับการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของคุณ
 
 

นโยบายการจัดซื้อ

 
เงื่อนไขการสั่งซื้อของเรามีอยู่ในนโยบายการจัดซื้อ คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้เพิ่มเติมจากข้อกำหนดเหล่านี้ ขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายการจัดซื้อของเราก่อนทำการสั่งซื้อใดๆ กับเรา
 


นโยบายความเป็นส่วนตัว


เมื่อเข้าถึงไซต์ของเรา คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 

การยุติการเข้าถึง

 
หาก Trapping-co เชื่อว่าคุณกำลังกระทำการโดยผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ หรือกระทำการที่เป็นอันตรายต่อ Trapping-co หรือบุคคลที่สามเมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา Trapping-co จะใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดในการยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงของคุณทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 

การชดใช้ค่าเสียหายและการจำกัดความรับผิด

 
โดยการใช้เว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และดำเนินการ Trapping-co จากความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือกิจกรรมอื่นใดโดย คุณเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 
 
 
เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยไม่มีการรับประกัน เงื่อนไข หรือการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหา ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเราจะยกเว้นโดยชัดแจ้งในที่นี้:
 
 
• เงื่อนไข การรับประกัน และข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งอาจมีนัยยะโดยกฎหมาย กฎหมายทั่วไป หรือกฎหมายแห่งความยุติธรรม
• ความรับผิดใดๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ การไม่สามารถใช้งานได้ หรือผลลัพธ์ของการใช้เว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับมันและเนื้อหาใด ๆ โพสต์ไว้บนนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:
 
 – การสูญเสียรายได้หรือรายได้
 – การสูญเสียเงินออมที่คาดหวัง
 – การสูญเสียผลกำไรหรือสัญญา
 – การสูญเสียข้อมูล
 – การสูญเสียธุรกิจ
 – เสียเวลาในการจัดการหรือสำนักงาน;
 – การสูญเสียความปรารถนาดี; และ
ไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การฝ่าฝืนสัญญาหรืออื่น ๆ แม้ว่าจะคาดการณ์ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเงื่อนไขนี้จะไม่ป้องกันการเรียกร้องการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่จับต้องได้ของคุณ หรือการเรียกร้องอื่น ๆ สำหรับการสูญเสียทางการเงินโดยตรงที่ไม่ได้ยกเว้น ของหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ข้างต้น
 
 
 
สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา และความรับผิดของเราสำหรับการบิดเบือนความจริงหรือการบิดเบือนความจริงในเรื่องพื้นฐาน และความรับผิดอื่น ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 
 
 
เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย ไวรัสหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของคุณเนื่องจากการใช้งานไซต์ของเราหรือ การดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ไว้หรือบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหานั้น
 
 
คุณตกลงเพิ่มเติมว่า Trapping-co จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้เว็บไซต์ของเราและคุณตกลงที่จะสละสิทธิ์การเรียกร้องทั้งหมดที่คุณอาจมีต่อ Trapping-co สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับจากการใช้งานไซต์ของเรา . ในกรณีที่ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความรับผิดทั้งหมดของ Trapping-co (ถ้ามี) สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายจะไม่เกินค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะที่เป็นพื้นฐานของความรับผิด
 
 
หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดนี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลแห่งประเทศไทยหรือศาลที่มีเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่มีเขตอำนาจศาล บทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อกำหนดนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ที่ถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เพียงบางส่วนหรือในระดับหนึ่งเท่านั้น จะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบและมีผลในขอบเขตที่ไม่ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้
 
 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

 

เราอาจแก้ไขข้อกำหนด (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการจัดซื้อ) ได้ตลอดเวลาโดยการแก้ไขข้อกำหนด ดังนั้นคุณควรอ่านข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดหรือนโยบายอื่น ๆ ก่อนที่คุณจะใช้เว็บไซต์ของเราและเพื่อสั่งซื้อใด ๆ กับเรา
 
 

จดหมายข่าวและการตอบกลับ

 
 
Trapping-co อาจส่งจดหมายข่าวหรือประกาศถึงคุณเป็นครั้งคราวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ ในทำนองเดียวกัน คุณยังอาจตอบกลับ Trapping-co ได้ตลอดเวลาผ่านทางอีเมล์ที่ info@test.trapping-co.com
 
คุณสามารถเลือกไม่รับจดหมายข่าวหรือประกาศที่เราส่งถึงคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

 
สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราและในเนื้อหาที่เผยแพร่บนไซต์ (รวมถึงข้อความ กราฟิก ซอฟต์แวร์ ภาพถ่ายและรูปภาพ วิดีโอ เสียง เครื่องหมายการค้าและโลโก้ ฯลฯ) เป็นของ Trapping-co หรือผู้อนุญาตของเรา ผลงานเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายและสนธิสัญญาทั่วโลก สิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมดขอสงวนไว้โดยชัดแจ้ง
 
คุณสามารถพิมพ์สำเนาและดาวน์โหลดสารสกัดจากหน้าใดๆ จากเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้อ้างอิงส่วนตัวได้ และคุณอาจดึงดูดความสนใจของผู้อื่นภายในองค์กรหรือเครือข่ายโซเชียลของคุณ (เช่น Facebook, Twitter ฯลฯ) ไปยังเนื้อหาที่โพสต์ บนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
 
คุณจะต้องไม่แก้ไขสื่อใดๆ ที่คุณพิมพ์หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเราไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุมัติจากเราล่วงหน้า และคุณจะต้องไม่ใช้ภาพประกอบ ภาพถ่าย ลำดับวิดีโอหรือเสียง หรือกราฟิกใดๆ แยกจากข้อความที่แนบมาด้วย
 
การใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของวัสดุบนไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเราหรือผู้อนุญาตของเราเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด
 
หากคุณพิมพ์ คัดลอกหรือดาวน์โหลดส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ของเราที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ สิทธิ์ของคุณในการใช้ไซต์ของเราจะยุติลงทันที และคุณจะต้องคืนหรือทำลายสำเนาของเนื้อหาใด ๆ ที่คุณได้ทำ ดัดแปลง ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หรือทำซ้ำ เราขอสงวนสิทธิ์ในการถือว่าคุณรับผิดหากคุณใช้เนื้อหาของเราละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
 
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราได้รับการคุ้มครองโดยประเทศไทยและลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในเว็บไซต์ของเราเป็นทรัพย์สินของ Trapping-co หรือซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ของบริษัท และได้รับการคุ้มครองโดยฮ่องกงและลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องหมายการค้า

 
เครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ทั้งหมดของ Trapping-co สงวนไว้โดยชัดแจ้ง เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Trapping-co เครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท และโลโก้อื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบน Trapping-co เป็นทรัพย์สินของ Trapping-co
 
 

การพึ่งพาข้อมูลที่โพสต์

 
ความเห็นและเนื้อหาอื่นๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำที่ควรเชื่อถือ ดังนั้นเราจึงปฏิเสธความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาเนื้อหาดังกล่าวโดยผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือโดยใครก็ตามที่อาจได้รับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ ในเนื้อหา
 
 

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเรา

 
คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา (เช่น การโพสต์ไฮเปอร์ลิงก์บนโซเชียลมีเดีย การรวมลิงก์ไว้ในเว็บไซต์หรืออีเมล ฯลฯ) โดยมีเงื่อนไขว่าวิธีที่คุณใช้นั้นยุติธรรมและถูกกฎหมาย และไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเราหรือใช้ประโยชน์จากไซต์ของเรา และลาซัว กรุ๊ป จำกัด คุณต้องไม่สร้างลิงก์ในลักษณะที่จะแนะนำรูปแบบการเชื่อมโยง การอนุมัติ หรือการรับรองในส่วนของเราหากไม่มีอยู่
 
 
คุณต้องไม่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า:
• สร้างลิงก์จากเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือ
• วางเฟรมเว็บไซต์ของเราบนเว็บไซต์อื่น ๆ หรือ
• สร้างลิงค์ไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากหน้าแรก
 
 
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตการเชื่อมโยงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและดำเนินการอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับคุณหากคุณเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้
 
หากคุณต้องการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดแจ้งให้เราทราบและดำเนินการตามคำขอของคุณไปที่ info@test.trapping-co.com
 
 

ลิงก์จากเว็บไซต์ของเรา

 
เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจรวมถึงลิงก์ไปยังข้อเสนอและโปรโมชั่นของบุคคลที่สาม เรารวมสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์หรือน่าสนใจ เราไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้หรือต่อสิ่งใดก็ตามที่เว็บไซต์เหล่านี้มอบให้ และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์เหล่านี้จะสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง การที่เรารวมลิงก์ไปยังไซต์ภายนอกดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองหรือความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการหรือผู้สนับสนุนไซต์เหล่านั้น ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณเข้าถึงไซต์ภายนอกเหล่านี้
พร้อมลิงก์
 
 
 

ข้อตกลงทั้งหมด

 
ข้อกำหนดข้างต้นถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาและมีผลแทนข้อตกลงก่อนหน้าและที่เกิดขึ้นพร้อมกันระหว่างคุณกับ Trapping-co การสละสิทธิ์ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดจะมีผลเฉพาะในกรณีที่เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจาก Trapping-co
 
 
ขอขอบคุณและขอให้สนุกกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
Back to Top
เพิ่มสินค้าลงรถเข็น